Paliwo dla dominacji. O ekonomicznych podstawach supremacji geopolitycznej

Celem książki „Paliwo dla dominacji. O ekonomicznych podstawach supremacji geopolitycznej” jest próba oceny trzech obszarów gospodarczych dla budowania potęgi w stosunkach międzynarodowych. Chodzi o sektor energetyczny, umiędzynarodowienie waluty praz technologie o znaczeniu wojskowym, które mogą być potencjalnie „paliwem dla dominacji”, czyli instrumentem dla uzyskiwania przewag geopolitycznych przez mocarstwa. Książka skupia się na tych trzech politykach gospodarczych wybranych państw (USA, Chin Niemiec i Rosji) oraz Unii Europejskiej.

Głównym celem książki „Paliwo dla dominacji. O ekonomicznych podstawach supremacji geopolitycznej” jest próba pokazania na wybranych przykładach podstaw ekonomicznych dla władzy (lub potęgi, ang. power) w stosunkach międzynarodowych. Władza jest rozumiana przez autorów jako dążenie do zwiększania wpływu politycznego na innych aktorów i autonomii względem podmiotów zewnętrznych, jak również nadmiernego wpływu ze strony partykularnych interesów wewnętrznych. Instrumenty polityki gospodarczej stwarzają podstawy dla władzy w polityce zagranicznej. Gospodarka jest jednym z najważniejszych składników potęgi. Można obrazowo określić, że jest paliwem dla osiągania celów strategicznych. Choć wymiana gospodarcza przynosi najczęściej korzyści wszystkim udziałowcom, to jednak może mieć również charakter asymetryczny, tj nierównomierny dla uczestniczących stron. Jeżeli taka asymetria utrzymuje się w׵dłuższym czasie i nie jest równoważona przez wymianę gospodarczą w innych obszarach, może mieć to konsekwencje strukturalne. Może bowiem prowadzić do nieproporcjonalnego wzrostu korzyści jednej strony i zwiększania kosztów przez drugą. Skutki tego typu wymiany gospodarczej mają zazwyczaj konsekwencje polityczne. Przewagi na polu ekonomicznym mogą bowiem prowadzić do zależności podmiotów słabszych i dominacji silniejszych. W ten sposób obie sfery, mianowicie geopolityka i ekonomia, wzajemnie się przenikają.

Wstęp

preloader